Schenkelweg 4a, 2381 AN Zoeterwoude Saffierstraat 59, 2403 XM Alphen aan den Rijn

Privacy Policy

Praktijk voor Kinderfysiotherapie

Privacy Policy

De Praktijk voor Kinderfysiotherapie, gevestigd aan de Saffierstraat 59, 2403 XM Alphen aan den Rijn en Schenkelweg 4a, 2381 AN Zoeterwoude Dorp, en werkzaam binnen Auris de Weerklank locatie Alphen aan den Rijn, gevestigd aan Verdihof 27, 2402 VA Alphen aan den Rijn, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk voor Kinderfysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Kinderfysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:
Email: info@praktijkvoorkinderfysiotherapie.nl
Telefoon: 0172-422695

Post: Praktijk voor Kinderfysiotherapie, Saffierstraat 59, 2403 XM Alphen aan den Rijn.