Praktijk voor Kinderfysiotherapie Saffierstraat 59, 2403 XM Alphen aan den Rijn

Kinderfysiotherapie

Missie

Onze Praktijk voor Kinderfysiotherapie wil op een plezierige en kindgerichte wijze kwalitatief goede kinderfysiotherapie aanbieden aan kinderen van 0 tot 18 jaar in Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude en omstreken.

We werken wetenschappelijk onderbouwd, volgens het SMART principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) en transparant voor patiënten en verwijzers.

We creëren een prettige werkplek voor de medewerkers waar ruimte is voor persoonlijke groei en tijd voor vakinhoudelijk en informeel contact.

Verwijzers, andere zorgverleners, scholen peuterspeelzalen en ouders weten ons te vinden. We zijn werkzaam op locaties buiten de praktijk. We zijn meerdere ochtenden aanwezig op ‘de Weerklank’, speciaal onderwijs, cluster 2, en Cardea Jeugdzorg, campus Alphen aan den Rijn waardoor er korte lijnen zijn met de leerkrachten en andere zorgverleners op deze plekken. Naast deze samenwerking zijn er korte lijnen met artsen en paramedici van het Rijnland Revalidatie Centrum Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het consultatiebureau’s in de regio en verschillende paramedici in de omgeving.

Binnen de praktijk wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vak kinderfysiotherapie door kennis en vaardigheden te blijven vergaren en deze kennis en vaardigheden te delen met kinderfysiotherapeuten in opleiding en stagières. Twee van de kinderfysiotherapeuten geven les op de opleiding Kinderfysiotherapie van de Transfergroep Rotterdam.

Algemeen

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat het gevolg is van de motorische beperkingen.
De kinderfysiotherapeut heeft na de vierjarige opleiding tot fysiotherapeut een post-HBO-opleiding (Master opleiding) tot kinderfysiotherapeut gevolgd. Tijdens de opleiding kinderfysiotherapie werkt de fysiotherapeut onder supervisie met kinderen om het vak te leren. Na de 3-jarige opleiding is men geregistreerd kinderfysiotherapeut.

tekenen

Aanmelding

Een kind wordt door ouders bij ons aangemeld met of zonder een verwijzing van een huisarts, consultatiebureauarts of specialist. Sinds 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing te hebben voor fysiotherapie. Via de “Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie” kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij een kinderfysiotherapeut voor een screening. Ervaart u of bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind een motorisch probleem? Bel gerust om te vragen of wij er iets mee kunnen.

Onderzoek

Na aanmelding bij onze praktijk wordt uw kind ingepland voor een onderzoek. Het onderzoek doen we zo veel mogelijk met twee kinderfysiotherapeuten. De gedachte hier achter is dat je met zijn tweeën meer kan en ziet in de onderzoekstijd. Een van de kinderfysiotherapeuten neemt het onderzoek af en de ander schrijft mee.
Tijdens het onderzoek bepalen we eerst door middel van een vraaggesprek (anamnese) wat precies de hulpvraag is van u of uw kind en eventueel de school. Daarna worden verschillende testen bij uw kind afgenomen en worden de motorische vaardigheden bekeken. Op deze manier kunnen we zien wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. Over het algemeen is een van de ouders bij het onderzoek aanwezig.
De onderzoekstijden vallen voornamelijk onder schooltijden.

kf01

 

 

 

 

 

Oudergesprek

Na het onderzoek van de schoolkinderen plannen we een oudergesprek in. We bespreken dan met een van de ouders of met beide ouders wat we in het onderzoek gezien hebben en wat de behandelmogelijkheden zijn. Op deze manier kunnen we uw vragen over het onderzoek, de behandeling of kinderfysiotherapie beantwoorden zonder dat uw kind hierbij aanwezig is.

kf05

Behandeling

Aan de hand van de gegevens die we uit het vraaggesprek, het onderzoek en het oudergesprek halen, bepalen we of uw kind baat kan hebben bij kinderfysiotherapeutische behandeling. De oudere kinderen behandelen we in de praktijk. Zuigelingen behandelen we in de praktijk behandelen of aan huis wanneer hier een verwijzing van een arts voor is.

kf03

In overleg kunnen we besluiten om met een gymles, zwemles of handvaardigheidles mee te kijken om zo optimaal mogelijk te behandelen of advies te geven. Het doel van de behandeling is de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Uiteindelijk streven we ernaar dat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

 

rico wandrek aangepast

 

Tijdens de behandeling van zuigelingen geven we voor een groot deel hanterings- en speladviezen aan ouders. Bij oudere kinderen oefenen we, de ouders zijn hier vaak bij, zodat de spelletjes en oefeningen ook thuis gedaan kunnen worden. Soms willen we dat uw kind thuis oefent, dan geven we huiswerkoefeningen mee. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de hulpvraag en de behandeldoelstelling. De duur van de behandelingperiode is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag.

 

 

 

 

Verslaglegging

Na het onderzoek maken we een verslag met een samenvatting van het vraaggesprek, het onderzoek en het oudergesprek. Dit verslag wordt naar de huisarts/verwijzer gestuurd, de ouders krijgen hier een kopie van. Als de ouders dit willen geven we ook een verslag mee voor bijvoorbeeld de consultatiebureau-arts, de school(arts) of de kinderarts. Als een kind naar een specialist gaat, in of na een behandeldperiode, zullen we een verslag aan de ouders meegeven over hoe de behandeling tot dan toe verloopt. Aan het einde van de behandeling maken we een eindverslag die aan de verwijzer en ouders wordt gestuurd.

Contact met derden

Tijdens de behandeling willen we soms overleggen met de school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Dit kan via de ouders verlopen, maar soms is het handiger dat we direct overleg hebben met de leerkracht of verzorger. Meestal hebben we telefonisch contact, soms kiezen we ervoor om bijvoorbeeld de school te bezoeken. Voordat we contact hebben met derden overleggen we altijd eerst met de ouders.